Finalizarea unui proiect cu finanțare europeană la Universitatea Tehnică

Calcul la rece

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în parteneriat cu SC Danke Consulting SRL anunță finalizarea proiectului „Inserția absolvenților, prin stagii de pregătire PRACTIcă moderne și eficiente, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”, POCU/626/6/13/131181, cod SMIS 131181, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod Apel POCU/626/6/13, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Operațiunea 3.7 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 330 de studenți care absolvă învățământul superior de la Universitatea Tehnică Iași, în perioada 2020-2022, prin consolidarea sistemului de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, de la 22.09.2020 până la 21.09.2022.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.741.748,54 lei, din care:

 • valoarea eligibilă a fost de 4.741.748,54 lei, după cum urmează:
  • 4.613.621.45 lei valoare nerambursabilă, astfel:
   • 3.983.322,47 lei – cofinanțarea Uniunii Europene;
   • 630.298,98 lei – cofinanțarea din bugetul naţional;  
  • 128.127,09 lei – cofinanțarea proprie a Beneficiarului.

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi\” din Iași, în calitate de lider, și SC Danke Consulting SRL, în calitate de partener.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Facilitarea accesului grupului țintă la informații și servicii specializate de orientare și consiliere profesională inclusiv prin aplicarea de instrumente specifice (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini) utile pentru consilierea carierei, pentru 330 de studenți, în perioada 2020-2022, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă.
 2. Dezvoltarea unor parteneriate între universitate – angajatori, în vederea facilitării tranziției de la școala la viața activă (330 contracte/ parteneriate pentru fiecare student), în perioada 2020-2022.
 3. Facilitarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică în întreprinderile partenere, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii, în perioada 2020-2022.
 4. Facilitarea schimbului de date între universitate și angajatori, în perioada 2020-2022.
 5. Înscrierea și dezvoltarea a 15 întreprinderi simulate de către membrii grupului țintă.
 6. Creșterea gradului de conștientizare privind aplicabilitatea temelor orizontale POCU 2014-2020 în cadrul activității întreprinderi simulate.

Rezultate finale în urma implementării proiectului sunt:

Activitatea 1.1:

 • 1 echipa de proiect permanent funcțională – contracte muncă, fișe post, rapoarte activitate, pontaje;
 • 12 întâlniri de analiză – minute, liste de prezență;
 • 24 rapoarte lunare/fișe pontaj generale proiect – fișe pontaj manager;
 • 1 set de proceduri pentru proiect (procedură de comunicare, procedură financiară, de raportare);
 • 24 întâlniri de analiză /on-line – minute, printscreenuri;
 • 9 rapoarte tehnice aferente cererilor de rambursare/plată;
 • 1 pagina a proiectului creată de liderul de proiect;
 • 1 plan de comunicare cu grupul țintă;
 • 1 program de practică realizat;
 • 1 metodologie de practică realizată.

Activitatea 1.2

 • 2 evenimente specifice (de lansare și de închidere a proiectului)
 • 2 comunicate/anunțuri de presă
 • 20 afișe generale de promovare a proiectului
 • 2 bannere de promovare generală a proiectului
 • 1 set de achiziții pentru management (cheltuieli indirecte)
 • 1 plan de achiziții-actualizat lunar

Activitatea 2.1

 • 1 metodologie privind selecția și recrutarea grupului țintă
 • 348 de studenți recrutați în cadrul proiectului
 • 348 de dosare de recrutare

Activitatea 3.1

 • 13 campanii de informare și conștientizare a importanței consilierii și orientării profesionale
 • 13 liste de prezență semnate
 • 348 de studenți informați
 • 348 de formulare de înregistrare ale studenților
 • 348 de seturi de chestionarele aplicate fiecărui student
 • 178 de planuri de carieră personalizate pentru fiecare student în parte
 • 317 de rapoarte psiho-profesionale pentru fiecare student în parte
 • 22 grupe de consiliere de grup realizate
 • 326 de studenți consiliați individual și de grup
 • 3 tipuri de teste achiziționate (AMI, DECAS si EVIQ-S) pentru cei 348 studenți
 • achiziționarea de mobilier necesar derulării activității de consiliere

Activitatea 3.2

 • 335 de studenți instruiți pentru dobândirea de competențe transversale în cadrul a 15 sesiuni de instruire, în grupe de câte 25-35 participanți;
 • câte 2 zile cu 2 sesiuni de lucru derulate (inclusiv materiale suport seminarii instruire)
 • 15 seturi de materiale pentru pregătire/instruire

Activitatea 3.3

 • 342 de studenți participanți la cele trei teme de work-shop-uri
 • 11 sesiuni de lucru derulate (inclusiv materiale suport seminarii instruire)
 • 11 liste de prezență
 • 11 seturi de materiale pentru pregătire
 • 1 procedură de achiziție finalizată

Activitatea 4.1

 • 1 mediu on-line creat și funcțional
 • minim 50 de firme contactate
 • 1 bază de date creată

Activitatea 4.2

 • minim 10 întâlniri pentru semnarea de acorduri;
 • minim 10 contracte de practică reactualizate (acorduri de colaborare)
 • 5-10 contracte de practică cu firme noi (acorduri de colaborare)
 • participarea la cel puțin un târg de job-uri
 • 2 întâlniri cu profesorii/angajatorii
 • 1 pachet de competențe transversale
 • 130 de contracte de muncă/locuri de muncă semnate/create (reprezentând peste 39% din total GT)

Activitatea 5.1

 • 13 cursuri de competențe antreprenoriale realizate
 • 342 de participanți la cursurile de competențe antreprenoriale
 • 15 de întreprinderi simulate înființate

Activitatea 5.2

 • 1 campanie de informare generală formată din 10 evenimente
 • 334 de participanți la campanii
 • 10 sesiuni de lucru și exemple de bune practici privind aplicabilitatea și promovarea temelor secundare și orizontale ale programului în rândul reprezentanților întreprinderilor simulate

Activitatea 6.1

 • 348 de studenți repartizați pe stagii de practică

Activitatea 6.2

 • dotarea cu echipamente și dotări specializate a celor 9 facultăți participante cu grup țintă

Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *